Regulamin

Regulamin

REGULAMIN AKCJI „CHCĘ TO PRZEŻYĆ” EDYCJA IV EDYCJA (MARZEC 2021)

 1. DEFINICJE

Akcja: przedmiotowy konkurs, organizowany i prowadzony na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

Formularz: formularz zgłoszeniowy służący wyłonieniu Uczestników. 

Nagroda: Voucher do serwisu www.katalogmarzen.pl, bez względu na jego wartość 

Nagroda główna: roczny abonament na Vouchery o łącznej wartości 2 400 (dwa tysiące czterysta) złotych do wykorzystania w serwisie www.katalogmarzen.pl 

Nagrody wyróżnienia: półroczny abonament na Vouchery o łącznej wartości 1 200 (tysiąc dwieście) złotych za zajęcie drugiego miejsca oraz kwartalny abonament na Vouchery o łącznej wartość 600 (sześćset) złotych za zajęcie trzeciego miejsca, pakiet marzeń o wartości 299 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych za zdobycie nagrody publiczności.

Organizator: Joanna Zubik-Borucka, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Kijowskiej nr 5, NIP: 1250102601 oraz Tomasz Zubik, prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Kijowskiej nr 5 NIP: 1250586119, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik - Borucka, Tomasz Zubik spółka cywilna, NIP: 5213537169 REGON: 141935425, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; adres e-mail Organizatora: chcetoprzezyc@katalogmarzen.pl

Profil (Konto): usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu w celu m.in. prowadzenia komunikacji z Organizatorem; modyfikowalny element Serwisu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez potencjalnego Uczestnika, w którym zebrane są informacje i Relacje; założenie Profilu nie oznacza uzyskanie statusu Uczestnika

Regulamin: niniejszy Regulamin Akcji „Chcę To Przeżyć”

Rejestracja: usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu; procedura dokonywana przez potencjalnego Uczestnika w celu założenia zgłoszenie chęci udziału w Akcji

Relacja: fotografie, video, posty przedstawiające w jaki sposób Uczestnik wykorzystał Nagrodę, umieszczone jako „publiczne” w ramach mediów społecznościowych opatrzone hasztagiem #chcętoprzeżyć oraz #katalogmarzen, wraz z oznaczeniem @chcetoprzezyc @katalog marzen oraz profilem realizatora Nagrody.

Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem https://katalogmarzen.pl/chcetoprzezyc/

Uczestnik: osoba, która przesłała Formularz oraz została wybrana przez Organizatora, a także spełniła wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny wcześniej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), jak również osoby zatrudnione przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą tożsamą albo analogiczną do działalności Organizatora

Zgłoszenie: zamieszczenie hiperłącza, do Relacji udostępnione w mediach społecznościowych Uczestnika, w dedykowanej Zgłoszeniom zakładce w ramach Konta Uczestnika

1.1 Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin korzystania z serwisu www.katalogmarzen.pl dostępny pod adresem https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin

1.2 Wszystkim pojęciom pisanym z wielkich liter, używanym w niniejszym Regulaminie, nadaje się brzmienie zgodne z Regulaminem korzystania z serwisu KatalogMarzen.pl, chyba że niniejszy Regulamin wprost definiuje inne znaczenie używanego pojęcia.

2. CEL AKCJI

2.1 Celem Akcji jest promocja aktywnego stylu życia, spełniania marzeń oraz promocja oferty Katalogu Marzeń poprzez wyłonienie i promocję autorów najlepszych Relacji

3. TERMIN I ZASIĘG TERYTORIALNY PROWADZENIA AKCJI

3.1 Akcja (IV edycja) odbywa się w dniach od 1 marca 2021 r. do 30 września 2021 r.

3.2 Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski..

4. REJESTRACJA KONTA I UDZIAŁ W AKCJI

4.1 Konkurs kierowany jest do nieograniczonego kręgu osób, z zastrzeżeniem, iż Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2 Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. Niezbędne jest jednak, aby Uczestnik posiadał dostęp do Internetu, urządzenie z możliwością wyświetlenia i wysłania Formularza i następnie Relacji oraz aktywną pocztę e-mail. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie czynności określone niniejszym Regulaminem odbywają się za pośrednictwem Serwisu.

4.3 Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Jeżeli potencjalny Uczestnik nie akceptuje niniejszego Regulaminu, nie może brać udziału w Akcji.

4.4 W celu założenia Konta należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez potencjalnego Uczestnika, który wypełniając go stosuje się do komunikatów. Potencjalny Uczestnik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji zostaje między potencjalnym Uczestnikiem a Organizatorem zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas określony czasem trwania konkursu. Każda osoba może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Organizatorowi. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Organizatora.

4.5 Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto.

4.6 Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.7 Właściciel Konta, aby stać się Uczestnikiem przesyła Organizatorowi prawidłowo uzupełniony Formularz, inaczej nie zostanie on uwzględniony. Przez prawidłowo wypełniony Formularz należy rozumieć Formularz wypełniony we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne wraz z podaniem co najmniej jednego profilu utworzonego na jednym z następujących serwisów internetowych: Facebook.com, Instagram.com, YouTube.com, TikTok, Pinterest lub z podaniem adres strony www, której jest właścicielem i administratorem.

4.8 Organizator ocenia Formularze zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 8 Regulaminu. Spośród przesłanych Formularzy Organizator wybierze do 700 (siedmiuset) osób, które zostaną Uczestnikami oraz którym w ramach Konta zostaną udostępnione nieodpłatne Vouchery do wyboru. Ilość voucherów będzie odpowiednia dla każdego miasta, matomiast wybór atrakcji odbywa się na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. 

4.9 W przypadku posiadania przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez potencjalnego Uczestnika danych, Organizator zwróci się do takiej osoby z prośbą o weryfikacje wskazanych danych. Jeżeli osoba nie dostarczy informacji potrzebnych do zweryfikowania danych, Organizator nie udzieli takiej osobie statusu Uczestnika.

4.10 Zatwierdzenie lub brak zatwierdzenia Formularza przez Organizatora wskazywane są przez zmianę statusu w profilu danej osoby. Osoba lub Uczestnik zostaną również powiadomieni o decyzji Organizatora poprzez wiadomość e-mail wysyłaną na adres podany w Formularzu.

4.11 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Akcji w każdym czasie jej trwania poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail Organizatora wskazany w Regulaminie bądź przez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego e-maila lub pisemnego oświadczenia.

5. PROCEDURA WYBORU

5.1 Zgłoszenia do Akcji poprzez wysłanie Formularza Organizatorowi można dokonać w terminie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r., do godz. 23.59. Formularze dostarczone po tym terminie, nie zostaną uwzględnione.

5.2 Skuteczne zgłoszenie się do uczestnictwa w Akcji następuje z chwilą wysłania przez daną osobę uzupełnionego Formularza do Organizatora, poprzez aktywowanie przycisku dostępnego pod Formularzem. Skuteczne zgłoszenie udziału w Akcji zostanie potwierdzone poprzez ukazanie się, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia przez Uczestnika, komunikatu, informującego o przyjęciu zgłoszenia w formie Formularza oraz poprzez wysłanie potwierdzenia drogą mailową do Uczestnika na wskazany przez niego w Formularzu adres email.

5.3 Akcja podzielona jest na trzy etapy, szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów zostanie opublikowany w Serwisie.

I. Etap - w tym etapie Uczestnik wybiera Voucher spośród dostępnych na jego Koncie, realizuje go oraz tworzy Relację lub Relacje, a następnie dokonuje jej lub ich Zgłoszenia; Komisja zgodnie z kryteriami wskazami w pkt 8 Regulaminu, wybierze do 250 (dwustu pięćdziesięciu) Uczestników, którzy wezmą udział w II Etapie.

II. Etap –w tym etapie Uczestnik wybiera Voucher spośród dostępnych na jego Koncie, realizuje go oraz tworzy Relację lub Relacje, a następnie dokonuje jej lub ich Zgłoszenia; Komisja zgodnie z kryteriami wskazami w pkt 8 Regulaminu, wybierze do 35 (trzydziestu pięciu) Uczestników, którzy wezmą udział w III Etapie.

III. Etap –w tym etapie Uczestnik wybiera Voucher spośród dostępnych na jego Koncie, realizuje go oraz tworzy Relację lub Relacje, a następnie dokonuje jej lub ich Zgłoszenia; Komisja zgodnie z kryteriami wskazami w pkt 8 Regulaminu, wybierze laureata Nagrody główne oraz Nagród Dodatkowych.

5.4 Zgłoszenie, aby zostało uwzględnione w ramach danego etapu, musi zostać wysłane najpóźniej do godz. 23.59 dnia wskazanego jako końcowy dla danego etapu.

6. NAGRODY

6.1 Liczba Nagród przyznawanych w ramach Akcji jest ograniczona i wynosi 985 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć) Nagród. Liczba Nagród głównych przyznawanych w ramach Akcji również jest ograniczona i wynosi 1 (jedną) Nagrodę główną.

6.2 W ramach:

I. Etapu przyznawane są Nagrody o wartości do 100zł  

II. Etapu przyznawane są Nagrody o wartości do 250zł

III. Etapu przyznawane są Nagrody o wartości do 799zł

6.3 Nagrody i Nagroda główna nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Laureat Nagrody lub Nagrody głównej nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

6.4 Obok Nagród w ramach III Etapu oraz Nagrody głównej, zwycięzcy Akcji uprawnieni są do nagrody dodatkowej w wysokości kwoty niezbędnej do zapłaty tytułem podatku od uzyskanej Nagrody, którą to nagrodę dodatkową Organizator przeznaczy na sfinansowanie podatku od Voucherów, do których zwycięzcy w Akcji nabyli prawo.

6.5 Uczestnik, wybiera Voucher w ramach Nagrody spośród dostępnych w jego Profilu. Po wybraniu Vouchera przez Uczestnika, Organizator do 7 (siedmiu) dni wyśle na adres e-mail podany w Profilu Voucher z kodem rezerwacyjnym. Żeby skorzystać z kodu rezerwacyjnego, czyli zarezerwować Nagrodę, należy wejść na stronę www.KatalogMarzen.pl, aktywować zakładkę „pomoc” a nastęnie wybrać opcję "Rezerwacja" i postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami. 

6.6 Laureat Nagrody głównej może wybrać Voucher o maksymalnej wartości w wysokości 200 (dwieście) złotych raz w miesiącu kalendarzowym.

6.7 Uczestnik realizuje Nagrodę na podstawie imiennego Vouchera, a prawo do realizacji Vouchera przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

6.8 Laureat III Etapu oraz laureat Nagrody głównej jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Akcji oraz swoje dane osobowe najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu poinformowania go przez Organizatora o fakcie, że został laureatem. Dodatkowo zwycięzca, aby odebrać Nagrodę w ramach III Etapu oraz Nagrodę główną i związaną z nimi nagrodę dodatkową będzie zobowiązany do udostępnienia Organizatorowi swoich danych: Imię, Nazwisko, e-mail na który zostanie wysłana nagroda oraz dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatkowego wygranej, w tym nr PESEL, adres zameldowania, odpowiedni Urząd Skarbowy.

7. KOMISJA

7.1 Wyboru zwycięzców każdego etapu dokonuje Komisja powołana przez Organizatora i składająca się z co najmniej 3 (trzech) osób.

7.2 Komisja dokonuje wyboru zwycięzców Nagród i Nagrody głównej według kryteriów określonych w pkt 8 Regulaminu.

7.3 Komisja wyłania zwycięzców na posiedzeniu tajnym.

7.4 Decyzje Komisji dotyczące przyznania Nagrody oraz Nagrody głównej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

7.5 Zadaniem Komisji jest ocena Relacji, wybór zwycięzcy Akcji, a także rozstrzyganie o sytuacjach spornych w ramach Akcji.

8. RELACJE I KRYTERIA ICH OCENY

8.1 Kryteriami oceny Relacji są w szczególności:

I. wysoka jakość, w tym techniczna, Relacji;

II. zaangażowanie Uczestnika w powstanie Relacji;

III.  wykonanie w ramach Relacji czynności i aktywności wskazanych przez Organizatora, przykładowo poprzez dodanie odpowiedniego hasztaga, oznaczenia albo udostępnienie Relacji w ramach wskazanych platform internetowych.

IV. pomysłowość Relacji;

V. zgodność z Regulaminem i prawidłowość Zgłoszenia;

VI. statystyki danej Relacji, w tym zasięg w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych;

VII. reakcje publiczności, która może zostać poproszona o opinię na temat relacji Uczestników

8.2 W Akcji nie mogą brać udziału Relacje:

I. niespełniające warunków Regulaminu,

II. do których Uczestnik nie posiada w pełni majątkowych i osobistych praw autorskich;

III. naruszające prawo, w tym prawa własności intelektualnej innych osób,

IV. stanowiące działanie nieuczciwej konkurencji,

V. naruszające prawa do wizerunku, godność lub dobra osobiste osób albo jednostek;

VI. zawierające treści o charakterze bezprawnym, niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym treści dyskryminujące lub obraźliwe,

VII. objęte niepełnym Zgłoszeniem;

VIII. zgłoszone po terminie określonym w pkt 5.3 Regulaminu dla danego etapu.

8.3 Zgłoszenie zawierające powyższe treści będzie bezskuteczne.

8.4 Uczestnik nie może zgłaszać do Akcji Relacji, w których został przedstawiony wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach Akcji.

8.5 Uczestnik zgłaszając do Akcji Relację, oświadcza, iż wizerunek osób trzecich wykorzystany w Relacji jest przez niego rozpowszechniany za ich zgodą oraz wyrażają one zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku przez Organizatora poprzez rozpowszechnianie Relacji w Internecie oraz oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie do Relacji

8.6 Organizator weryfikuje Relacje pod kątem spełnienia warunków wskazanych w pkt 8.2 i 8.4. Regulaminu. Jeżeli Relacja nie spełnia warunków lub naruszy warunki, o których mowa w pkt. 8.2. i 8.4., Organizator wykluczy Relację lub Uczestnika (odpowiednio w zależności od stopnia naruszenia przez niego warunków Regulaminu) z Akcji na każdym jego etapie lub po jego zakończeniu.

8.7 Jeżeli podmiot trzeci wystąpi wobec Organizatora z roszczeniem dotyczącym praw autorskich do Regulaminu, laureat Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi wydanej mu Nagrody, oraz do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez Organizatora, w szczególności w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.5 Regulaminu.

9. DANE OSOBOWE

9.1 Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  ( dalej  Rozporządzenie) o ochronie danych jest Organizator. 

9.2 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora danych osobowych przy zachowaniu zasad określonych ww. Rozporządzeniu w celu przeprowadzenia Akcji, wyłonienia osób nagrodzonych i przyznawania Nagród i Nagrody głównej w Akcji.

9.3 Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w Formularzu.

9.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Akcji. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkuje automatycznym wyłączeniem Uczestnika z niniejszej Akcji.

9.5 Uczestnik ma prawo:

I. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

II. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jego szczególną sytuację;

III. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych Ustawie, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych;

IV. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem Ustawy.

9.6 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, na warunkach wskazanych w Ustawie.

9.7 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora w formie elektronicznej lub na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku niedokonania z winy Uczestnika aktualizacji danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem takiej aktualizacji, a w szczególności za niemożność przyznania Nagrody. 

10. REKLAMACJA

10.1 Reklamacje związane z Akcją należy przesyłać listownie lub mailowo na adres Organizatora.

10.2 Zgłoszenie reklamacyjne winno zwierać informacje umożliwiające Organizatorowi rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.

10.3 Reklamacje rozpatrzy Komisja, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Organizator zastrzega sobie prawo do fotorelacji oraz videorelacji z realizacji Nagrody oraz wykorzystania wizerunku laureata w celach marketingowych i promocji Obecnej oraz kolejnych edycji Akcji, a Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na niniejsze. Jeżeli Uczestnik nie udziela zezwoleń określonych w zdaniu poprzednim, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia wyników Akcji w I Etapie.

11.2 Z chwilą umieszczenia Relacji, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo, niewyłącznej licencji z prawem sublicencji do tej Relacji na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wykorzystanie w celach marketingowych Organizatora,.

11.3 Organizator może unieważnić Akcję, jeżeli mniej niż 10% relacji w stosunku do liczby Uczestników danego etapu będzie spełniać cele Akcji oraz warunki Regulaminu.

11.4 Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://katalogmarzen.pl/chcetoprzezyc/pl/regulamin. Podstawowe (niepełne) informacje o Akcji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Akcją. Osoba zobowiązana jest nie poprzestawać na zapoznaniu się z takimi materiałami marketingowymi, ale powinna również zapoznać się z pełną treścią Regulaminu.

11.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Regulamin korzystania z serwisu KatalogMarzen.pl dostępny pod niniejszym adresem https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin. Umowy związane z Akcją zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

11.6 Organizator dołoży wszelkich starań, aby jakiekolwiek spory wynikające z udziału Uczestnika w Akcji lub z nią związane, były rozwiązywane polubownie, przy poszanowaniu wspólnych interesów oraz dobrych obyczajów. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu przez strony, spór taki zostanie poddany pod ostateczne rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.